Vestjysk Detektorforening ønsker at være kendetegnet ved en høj standard og en seriøs tilgang til detektorhobbyen blandt dens medlemmer. Vi bestræber os på at fremtræde ansvarligt og tillidsvækkende overfor lodsejere, myndigheder og andre interessenter. Alt hvad vi foretager os dokumenteres, og fund vil altid blive fremvist museet til vurdering af evt. museal værdi. Vi indsamler ikke for egen vindings skyld. For at synliggøre dette har foreningen vedtaget et sæt etiske regler, som det forventes at alle vore medlemmer overholder.

Jeg retter mig efter Museumsloven.  
 
Jeg går kun på matrikler, hvor jeg udtrykkeligt har fået tilladelse af lodsejer. 
 
Jeg går ikke på matrikler, hvorom det forlyder at et andet eller flere medlemmer i forvejen har lodsejerens tilladelse, uden først at have henvendt mig til det eller disse medlemmer.  Det skal samtidigt understreges, at man på ingen måde kan ”gøre krav” på retten til at gå på en bestemt matrikel. Det er lodsejer alene, der bestemmer.

Jeg erobrer ikke matrikler, for blot at forhindre andre detektorførere i at gå der. Jeg påtager mig med andre ord, ikke mere end jeg kan overkomme.
 
Afsøgning og rekognoscering skal ske uden gene for lodsejeren og skade på afgrøden, og der tages hensyn til andre brugere af matriklen (f.eks. jægere). Gravede huller dækkes pænt til og afgrøde hensættes (genplantes). Opgravet skrot medtages og bortskaffes på genbrugsplads eller tilsvarende.

Fundne genstande indleveres til museet med ansvar samt behørig dokumentation. Placeringen af fundstederne indmåles med GPS. Ved almindelig rekognoscering indmåler jeg alle væsentlige fund. Ved større eller unikke fund (f.eks. møntskatte eller gravfund) kontakter jeg straks museet og undlader selv at optage fundet. Fundstedet tildækkes forsigtigt og afmærkes omhyggeligt.
 
Behandling og opbevaring af fund skal ske på bedste vis. Finder jeg ting, som er i meget dårlig stand, sørger jeg for, at de kommer til museet hurtigst muligt. Jeg forsøger ikke selv at konservere dem og begrænser rengøringen. 
 
Lodsejer bliver altid tilbudt at se fundene, inden jeg afleverer dem til museet. Endvidere er det god skik at tilbyde billeder af de fundne genstande til lodsejer. 
 
Såfremt der gøres et skattefund eller et andet fund af lignende karakter på en af foreningens fællesture, deles danefægodtgørelsen deltagerne imellem.  

Medlemmer forpligter sig til at optræde respektfuldt og høfligt, når han eller hun deltager i foreningens fællesaktiviteter og begår sig på internettet. Som menigt medlem udtaler man sig ikke på vegne af foreningen, medmindre det sker i foreningens interesse og det på forhånd er aftalt med formanden. I modsat fald kan det medføre eksklusion.
Vestjysk Detektorforening