§1. Hjemsted

Foreningens navn er ”Vestjysk Detektorforening”. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen dækker Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner.

§2. Formål

Foreningens formål er, at samle områdets detektorførere og engagere dem i fælles aktiviteter (afsøgninger, foredrag, og ekskursioner), samt gennem et styrket samarbejde med lokalmuseerne at finde og bevare metalgenstande af kulturhistorisk værdi og udvide det historiske kendskab til Danmark gennem tiderne.

§3. Optagelse

Som medlem kan optages enhver person der på optagelsestidspunktet er bosiddende i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og etiske regler. Det forventes at det enkelte medlem, efter evne og alder, bidrager til foreningens beståelse.

Personer under 18 år kan deltage på generalforsamlingen og her fremsætte forslag, men ikke stemme eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling.  

Ved optagelse i foreningen modtages et Id-kort, som bevis på medlemskab. Id-kortet skal afleveres til foreningen, såfremt medlemsskabet ophører, eller bliver inddraget i forbindelse med eksklusion fra foreningen.

§4. Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Det er gældende for et år ad gangen, og kan ikke tilbagebetales når først indbetalt. Indbetalingen skal finde sted straks efter generalforsamlingen og senest d. 8. marts det pågældende år. Manglende indbetaling af kontingent vil være at betragte som udmeldelse af foreningen.

§5. Regnskab

Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december og skal godkendes af en blandt foreningens medlemmer valgt revisor. Det reviderede regnskab skal forelægges medlemmerne på den årlige ordinære generalforsamling. Udgifter skal altid være godkendt af en kasserer og et bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer skal begge have adgang til foreningens konti, således foreningens drift kan opretholdes i tilfælde af kassererens fravær.

§6. Bestyrelse

På generalforsamlingen vælges minimum tre (3) og maksimum fem (5) til bestyrelsen, plus suppleanter. Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv med formand, næstformand og kasserer, herefter øvrig bestyrelse samt eventuelle udvalgsposter. På den ordinære generalforsamling udpeges som minimum et aktivitetsudvalg, hvis formål primært er at skabe fællesaktiviteter for foreningens medlemmer. Udvalget er selvsupplerende blandt foreningens medlemmer.

Valg til bestyrelse er gældende for to (2) år af gangen. I ulige årstal er formand og et (1) bestyrelsesmedlem på valg, og i lige årstal er næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af de valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede, dog kun når formand og kasserer er iblandt disse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6.1. Fuldmagt

Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonto i pengeinstitut i henhold til vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

§7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes med mindst tredive (30) dages varsel, indkaldelse skal bilægges foreningens regnskab, samt forslag fra bestyrelsen. Andre forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten (14) dage før generalforsamlingsdatoen.

Ordinær generalforsamling afholdes inden marts måned.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af intern revisor
9. Eventuelt

Afgørelser sker efter almindelig stemmeflerhed. For at afgive sin stemme, må man ikke være i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan under punktet ”Eventuelt”, ikke træffes beslutninger.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes med fjorten (14) dages varsel, såfremt to (2) i bestyrelsen eller 2/5 af foreningens medlemmer ønsker det.

Generalforsamling holdes, hvor bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt.

§8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske såfremt mindst 2/3 af stemmerne afgivet på generalforsamlingen er herfor.

§9. Eksklusion fra foreningen

Et medlem kan, såfremt medlemmet skader foreningens omdømme, image eller overtræder dens vedtægter herunder etiske regler, ekskluderes fra foreningen, med øjeblikkelig virkning. Ligeledes vil overtrædelse af museumsloven medføre øjeblikkelig udelukkelse.

Eksklusion kræver en enig bestyrelse, og skal derpå forelægges generalforsamlingen.

Ved eksklusion er medlemmet forpligtiget til straks at tilbagelevere materiale udlånt fra foreningen, herunder også det udleverede Id-kort.

§10. Foreningens opløsning

Foreningen opløses såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer beslutter sig herfor på en ordinær generalforsamling, og at det efterfølgende bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal.

Opløses foreningen, anvendes eventuel kapital til formål af almennyttig karakter efter generalforsamlingens beslutning.
Vestjysk Detektorforening